Вячеслав Кушев

(композитор, диригент, музикален педагог и продуцент)

Роден на 02. 05.1950 г. в гр.София

Образование

 • Занимания по пиано от четири годишна възраст при Лили Стоянова и Марсел Форне-Немска
 • Детска музикална школа към Музикалното училище - София, преподавател по пиано Лидия Кутева (до 1965)
 • 20-то Общо-образователно основно училище "Тодор Минков" - София (1958-65)
 • Специално училище за музика "Ханс Айслер" - Берлин (1965-68), преподавател по пиано проф. Хайнц Цимбел
 • Държавно музикално училище "Л. Пипков" - София (1969-70), преподавател по пиано Нина Аладжем
 • Музикална академия "П. Владигеров" - София, специалност композиция (1972-78) при професорите Марин Големинов, Парашкев Хаджиев и Димитър Тъпков

Щатна и хонорувана дейност

 • Музикален редактор (продуцент) в Българската национална телевизия - около 50 излъчени в ефир програми в областта на българското музикално народно творчество
 • Музикален редактор (продуцент) в Българско видео - Обединение "Орфей"
 • Методист и худ. ръководител на музикални състави към Културното управление на Българската народна армия. Организира в залите на Военния клуб - София поредица концерти на именити български певци и инструменталисти, поредицата "КАМЕРА ВИВА" от камерни творби на български композитори и цикъл концерти под надслов "МЛАДИ МУЗИКАЛНИ ДАРОВАНИЯ" с млади инструменталисти
 • Пианист и корепетитор на "Хор на софийските девойки" - концертна и звукозаписна дейност
 • Преподава факултативно композиция в ДМУ "Л.Пипков"
 • Зам. муз. ръководител, вокален педагог и корепетитор на Вокално-естрадния състав към Ансамбъл "Вл. Маяковский" - концертна дейност в страната и чужбина
 • Муз. ръководител и композитор на Куклен театър "Зорница" към Националния дворец на децата
 • Учител по музика в ЦРД-ТОА "Лозенец"
 • Музикален мениджър и продуцент на МИК "Балкантон"
 • Вокален педагог в НАТФИЗ "Кр.Сарафов"
 • Основател, худ. ръководител и диригент на Детска вокална студия "АЛИСА"
 • Худ. ръководител и диригент на Детски камерен хор "Гусларче" и Младежка формация "Гуслари" при Народно читалище "Иван Денкоглу" - София
 • Основател, худ. ръководител и диригент на Мъжки камерен хор "Ихтиман"

Творческа дейност

Творческа дейност Вячeслав Кушев е автор на камерна и симфонична музика, над триста ансамблови и солови песни във всички жанрове (хорова, солова, естрадна, ангажирана и детска), обработки на народни песни, театрална и приложна (функционална) музика. Аранжира, записва и смесва голяма част от нея чрез MIDI технологията и компютърната обработка. Много негови произведения в камерния и песенен жанр са отпечатани от различни нотни издателства. Има десетки аудио-издания в сборни програми на грамофонни плочи, аудио-касети и компакт-диск от които пет авторски аудио-касети с песни за деца, по един авторски компакт-диск с песни за деца и със забавни песни. Редица негови произведения са изпълнявани публично в камерни и песенни концерти и конкурси у нас и в чужбина - Германия, Полша, Словакия, Русия, Латвия, Армения. Почти цялото му творчество е записано в БНР, БНТ, Балкантон и др. музикално-издателски къщи. Отличен е с 42 награди за творчество, сред които първи награди от "Пролетен радиоконкурс" и "Сладкопойна чучулига" , втора награда от "Бургас и морето", две първи и четири втори награди от радиоконкурса "Пейте с нас" и др. Държавна награда: Плакет на ЦХС за заслуги към самодейността. Член на жури на редица конкурси за музика.

Член на Съюза на българските композитори от 1985 г.

Член на Съюза на българските музикални и танцови дейци.

Viacheslav Koushev

(composer, conductor, music teacher and producer)

Born: 02. 05. 1950 Sofia, Bulgaria

Education

 • Started piano lessons at 4 years old with Lily Stoyanova and Marcele Forne-Nemska
 • Childrens music school at the School of Music- Sofia , piano teacher Lydia Kuteva (until 1965)
 • 20th Primary School "Todor Minkov" - Sofia (1958- 1965)
 • Special Music School " Hans Eisler" - Berlin (1965-1968), piano teacher Professor Heinz Zymbel
 • State Musical School "L. Pipkov" - Sofia (1969-70), piano teacher Nina Aladjem
 • Music Academy "P. Vladigerov" - Sofia, specialty composing (1972-1978) with Professors Marin Goleminov, Parashkev Hadjiev and Dimiter Tupkov

Permanent and Part-time Activities

 • Music Editor (producer) in the Bulgarian National Televison - around 50 televized programmes in the sphere of Bulgarian folklore musica
 • Musical Editor (producer) in Bulgarian Video - production "Orpheus"a
 • Educational specialist and artistic Director of musical groups with the Cultural Department of the Bulgarian National Army. Organised in the Military club hall in Sofia a series of concerts of distinguished Bulgarian singers and instrumentalists, the series "Camera Viva" from chamber musical works of Bulgariana composers and series of concerts under the title of "YOUNG MUSICAL TALENTS" with young instrumentalists.
 • Pianist and conductor of the "Sofia Girls Choir" - concerts and recording activities.
 • Facultative teaching of composition in State Musical School "L.Pipkov" -Sofia
 • Deputy Director Musical Studies, Vocal Teacher and conductor of the Vocal - show group of the Ensemble "Vladimir Mayakovski" - concert activities at home and abroad.a
 • Musical Director and composer of the Puppet Theatre "Zornitsa" with the National Children's Palace.
 • Music Teacher in a Center for Children in "Lozenets" quarter, Sofia
 • Musical Manager and Producer of MIK "Balkantone".a
 • Vocal Teacher in Theatrical and Film Academy "Chrastjo Sarafov"a
 • Founder, artistic director and conductor of Children’s vocal studio “ALISA”
 • Artistic Director and conductor of Children’s Chamber Choir “Guslarche” and “The Young Guslari” Formation in the community cultural club “Ivan Denkoglu” – Sofia
 • Founder, artistic director and conductor of the Men’s Chamber Choir “Ihtiman”

Creative Activites

Viacheslav Kushev is a composer of chamber and symphonic music, more than three hundred ensemble and solo songs in every form (choral, solo, popular, contractual and children), processing of folk songs, theatrical and applied (functional) music. Arranges, records and mixes a big part of it through MIDI technology and computer processing. Many of his chamber and vocal productions are printed by different music publishers. There are audio-editions of combined programmes on gramophone discs, audio-cassettes and compact discs from which Mr.Kushev's : five audio-cassettes with songs for children, one compact disk with songs for children and one compact disk with popular songs. A number of his productions are peformed in public in chamber and vocal concerts and competitions at home and abroad - Germany, Poland, Slovakia, Russia, Latvia and Armenia. Almost all of his works have been recorded in the Bulgarian National Radio, Bulgarian National TV, Balkantone and other musical publishing houses. He has 42 awards for his works, among which is first place from "Spring Radio competition" and "Sweetsinging Lark", second place from "Bourgas and the Sea" and two first places and four second places from radio competition "Sing with Us" and others. The state award: Diploma from the Centre for Artistic Activities for special merit towards amateur art. Member of the jury of series of music competitions.

Member of Union of Bulgarian Composers since 1985 г.

Member of Union of Bulgarian Musical and Dance Activities..